Xin Cho Con Được Đến với Cha Trên Trời

 

202 views

Xin Cho Con Được Đến với Cha Trên Trời
Pastor Huỳnh Christian Timothy
Theo Nhạc Điệu: “Tuổi Ngọc” của Phạm Duy
02/06/2018

Nhưng tôi cứ ở cùng Chúa luôn luôn: Chúa đã nắm lấy tay phải tôi.
Ngài sẽ dẫn dắt tôi {bởi} sự khuyên dạy của Ngài;
rồi sau đó, tiếp đón tôi trong sự vinh quang.”

(Thi Thiên 73:23-24)

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con đây được tươi thắm lòng.
Được Ngài làm nên mới.
Được làm người công chính.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con luôn được Cha dắt dìu.
Được thuộc về Cha Thánh.
Làm đền thờ Thiên Chúa.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được luôn hát tôn danh Ngài.
Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được vui sống trong ơn Ngài.

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con luôn được yêu bởi Ngài.
Được hầu việc Cha Thánh.
Lòng dặn lòng trung tín.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Ngài!
Cho con luôn được tôn kính Ngài.
Trọn đời này theo Cha.
Lời Ngài hằng vâng giữ.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được luôn hát tôn danh Ngài.
Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được vui sống trong ơn Ngài.

Xin cho con được đến với Ngài!
Tương lai con nguyện theo ý Ngài.
Ngày từng ngày vần xoay,
Vượt chặng đường gian khó.
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Ngài!
Tâm linh con ngày đêm hướng về
Lời nhiệm mầu Thiên Chúa
Hằng dọn lòng nên thánh
Được đời đời bên Chúa Jesus!

Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được luôn hát tôn danh Ngài.
Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được vui sống trong ơn Ngài.

Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được luôn hát tôn danh Ngài.
Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được vui sống trong ơn Ngài.

Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được luôn hát tôn danh Ngài.
Xin cho con được đến với Cha trên trời!
Cho con đây được vui sống trong ơn Ngài.

Tải xuống lời bài hát: https://od.lk/fl/MV8xODI4ODQxNl8
Tải xuống nhạc đệm: https://od.lk/fl/MV8xODI5MDM2N18
Tải xuống karaoke video: https://od.lk/fl/MV8xODI4NzI0N18
YouTube: Karaoke Thánh Ca timhieuthanhkinh net:
https://www.youtube.com/channel/UChI_BsI2T1p0wClkzZKTjlQ/videos

Với một số máy, sau khi bấm vào nối mạng để tải xuống, xin tìm bài trong folder “download”